Działaj zwinnie i efektywnie

Instytut Zwinnej Edukacji

Wysoka efektywność, elastyczność i sprawna organizacja to obraz nowoczesnej, współczesnej szkoły, która szybko adaptuje się do zmiennych warunków otaczającej nas rzeczywistości. To oczywiście ideał, który ze stanem istniejącym ma niewiele wspólnego. Ideał, ale nie utopia. Stworzenie takiej szkoły jest możliwe dzięki wprowadzeniu implementowaniu do edukacji, zaczerpniętych z biznesu zwinnych (ang. agile) metodyk zarządzania i organizacji pracy. Dzięki zespołowemu działaniu opartemu o zasady – wartości Scrum – jednej ze zwinnych metodyk, można skutecznie zwielokrotnić efektywność działań dydaktycznych i wychowawczych, co stanowi o sukcesie szkoły/przedszkola.

Celem powołanego w strukturach naszej fundacji Instytutu Zwinnej Edukacji jest propagowanie zwinnych metod organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi oraz propagowanie przykładów dobrych praktyk. Instytut tworzy zespół kreatywnych pasjonatów, trenerów biznesu, edukacji i wspomagania, nauczycieli innowatorów, którzy gotowi są do dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi.

Instytut realizuje cele Fundacji głównie poprzez działalność szkoleniową, systemowe wsparcie jednostek systemu, możliwość osobistego rozwoju osób gotowych na zmianę, otwartych na łamanie schematów. Zamierzenia te realizować będziemy w ramach trzech projektów – „Akademii Zwinnego Dyrektora” , kursu „Trenera zwinnej zmiany” i projektu „Scrum w edukacji”.

Zwinne podejście w edukacji

Zwinne podejście w edukacji jest adaptacją metodyki Agile do środowiska instytucji oświatowych. Założenia zwinnego podejścia do zarządzania oraz cała organizacja pracy zespołowej oparta jest o jedną ze zwinnych metodyk jaką jest Scrum. Zastosowanie Scrum w edukacji podnosi skuteczność zarządzania zespołem nauczycieli a w konsekwencji poprawia efekty działań dydaktycznych.

Sprawdzone w praktyce

Zwinne podejście w edukacji jest autorską adaptacją metodyk Agile sprawdzonych i zaadaptowanych w praktyce w placówkach oświatowych zarządzanych przez Justynę Cholewińską – jednego z członków zarządu Fundacji. Dziewięcioletnie doświadczenia w kierowania przez nią zespołami scrumowymi i zwinne zarządzanie placówkami zaowocowały wypracowaniem odrębnej metodyki, którą w ramach instytutu dzieli się z innymi. Zwinne zarządzanie placówkami wprowadzone zostało przez nią efektywnie w kilkunastu placówkach w całym kraju.

Zwinne podejście w biznesie czyli jakie?

Zwinne podejście do organizacji pracy zespołów zainicjowano w 2001 roku Agile Manifesto Zwinnym Manifestem napisanym w…. przez 17 entuzjastów „zwinnych, lekkich metod”. Zwinność bowiem rozumiana tu jest jako elastyczność, operatywność i skuteczność gwarantująca efektywność realizowanych działań. Agile to metodyka, swoisty zbiór zasad opisanych w manifeście pomocnych do prowadzenia zwinnych projektów.

Jednocześnie Agile rozumiany jest jako sposób myślenia, podejście do zarządzania niewielkim zespołem ludzi i zarządzania. Podejście Agile charakteryzuje elastyczność  „ lekkość” które osiąga się poprzez iteracyjność – dzielenie zadania na mniejsze części i przyrostowość – bieżące badanie efektywności działań. Ważny jest także bezpośredni sposób komunikacji, ciągłe uzyskiwanie informacji zwrotnej o realizacji projektu i stosowaniu usprawnień. Wszystkie te elementy wpływają na osiąganie wysokiej efektywności.

Działaj zwinnie i efektywnie

Fundacja szkoła bez ocen

Fundacja założona została w dniu 23 października 2019 roku w wyniku przemyśleń dotyczących funkcjonowania systemu edukacji oraz osobistych doświadczeń założycieli.

Głównym obszarem działalności fundacji jest propagowanie i wdrażanie wizji nowoczesnej szkoły w aspekcie nauczania i zarządzania poprzez działania informacyjne i szkoleniowe oraz tworzenie pozytywnego klimatu do zmian w środowiskach edukacyjnych, biznesowych oraz w społecznościach lokalnych, dla których szkoła często bywa centrum kultury. Swoimi działaniami wspieramy również dyrektorów i nauczycieli podejmujących wyzwania wdrażania innowacyjnych zmian w edukacji. Fundacja przygotowana jest również do prowadzenia przedszkoli i szkół. Uzupełnieniem tej działalności jest działalność badawcza, pomagająca w określeniu kierunków działań i formułowanych na tej podstawie postulatów innowacji systemowych. Działalnością uzupełniającą jest również działalność wydawnicza, która w założeniu, polega na dzieleniu się doświadczeniem, poprzez opisywanie dobrych praktyk w edukacji, z perspektywy celów fundacji oraz opisywaniem wyników prowadzonych badań.

Działania fundacji adresowane są głównie do dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz organów prowadzących szkoły. Działania nasze kierujemy również do rodziców uczniów a także społeczności lokalnych i przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych prowadzeniem szkół innowacyjnych.

Do czego dążymy

Cele fundacji

  • nabędziesz umiejętność prowadzenia i projektowania szkoleń;
  • poznasz zasady i narzędzia zwinnego zarządzania zmianą;
  • wypracujesz własny styl i sposób prowadzenia szkoleń;
  • poszerzysz swoją wiedzę na temat procesu uczenia się i organizacji pracy instytucji oświatowych;
  • poznasz zasady pracy grupowej;
  • wzmocnisz kompetencje autoprezentacji, prowadzenia zebrań, spotkań,
  • poznasz zasady projektowania procesów rozwojowych w placówkach,
  • nawiążesz współpracę w zespole trenerów zwinnej zmiany

Zarząd fundacji

Justyna Durszewicz
Justyna Durszewicz
Jarosław Durszewicz
Jarosław Durszewicz

Należymy do